Header dijagnostika
Navigator2
Reuma i mi portal Živjeti sa reumom nanoARlogo
Uvodni pojmovi

Šta je nanotehnologija

U poslednjih petnaest godina u savremenoj nauci sve češće je prisutan prefiks nano, od nanomaterijala preko nanotehnologija do nanosistema, nanoračunara, pa sve do naziva nanofarmacija i nanomedicina.
Postoji niz definicija pojma nano-nauka, odnosno nano-tehnologija. Po definiciji američke agencije NASA, osnovni moto nanotehnologija je „zaposliti individualne atome ili molekule da konstruišu funkcionalne strukture”.
Kao rodonačelnik NT (nanotehnologije) označava se poznati fizičar i nobelovac Ričard Fejnman i njegova rasprava “Ima dosta prostora na dnu” na Kalifornijskom institutu za tehnologiju (CalTech) 1959., mnogo prije nego što je i postojao termin nanotehnologija.
Feynman
U svom govoru, Feynman je opisao proces u kojem bi naučnici mogli da manipulišu i kontrolišu pojedinačne atome i molekule.
Više od decenije kasnije, u svojim istraživanjima ultraprecizne obrade, profesor Norio Taniguchi skovao je termin nanotehnologija.
Tek 1981. godine, razvojem skenirajućeg tunelskog mikroskopa koji je mogao "vidjeti" pojedinačne atome, počela je moderna nanotehnologija.

Kao nauka, nanotehnologija proučava fizičke, hemijske i biološke osobine molekula i atomskih čestica.
Nanotehnologija kao tehnologija primjenjuje istraživanja iz navedenih nauka i različite inžinjerske discipline za proizvodnju materijala i funkcionalnih sistema sa posebnim i jedinstvenim osobinama. U nanotehnologije spadaju sve nauke i tehnologije koje se bave materijalima i strukturama dimenzija ispod 100 nanometara, sve do manipulacije pojedinačnim atomima i molekulima.
Nanotehnologija je predmet istraživanja na svim područjima ljudske aktivnosti i koja će biti osnovna nauka budućeg razvijanja događaja u elektrotehnici, medicini, građevinarstvu, poljoprivredi i svim drugim područjima.
NanoVel
Kod dimenzija ispod 100 nm pojave kvantne fizike prevladavaju nad pojavama poznatima iz svakodnevnog iskustva (klasična fizika).
Podnožje-Footer-veze-
Topik o nanomedicini i tretmanu artritisa korištenjem nanomedicine napisan na osnovu materijala sadržanog u:
https://academic.oup.com/rheumatology/article/58/10/1715/5543450
i http://www.planeta.rs/93/intro.php?page=temabroja04#.YqkaxOxBy00