Header dijagnostika Navigator2

Novi vijek, novi lijekovi

Novi vijek - Nova era u liječenju
U konvencionalnoj medicini sve do pred kraj XX vijeka osnov liječenja najčešćih reumatskih bolesti su antireumatici, koji mijenjaju ili usporavaju tok bolesti, ali je ne liječe. XXI vijek donosi i neke nove metode, prije svega biološke lijekove, MBST i Orthokin terapiju, koje se kombinuju sa konvencionalnim metodama dajući bolje rezultate i novu nadu oboljelim nudeći ne samo olakšanje već i djelimično ili potpuno izlječenje.

Biološki lijekovi
Metode liječenja biološkim supstancama i proizvodima. FDA definicija biotehnološkog proizvoda: Bilo koji virus, terapijski serum, toksin, antitoksin, ili analogni proizvod koji se može primjeniti u prevenciji, tretmanu, ili liječenju bolesti, ili povreda kod ljudi.
Novi standard liječenja za one bolesnike s upalnim reumatskim bolestima koji ne reagiuju na konvencionalne lijekove. Najčešće se primjenjuju lijekovi koji blokiraju citokin TNF-alfa (mala molekula koja je važna u započinjanju i podržavanju upale) i nazivaju se anti-TNF α lijekovima.
U primjeni od 1998.
Ortokin autologne metode
Bio drug Autologna terapija osteoartritisa je trenutno dostupna u nekoliko evropskih zemalja. Ortokin (Orthokin, Orthokine) je zaštićena marka autolognog kondicioniranog seruma koji se reklamira za liječenje osteoartritisa.
Na početku procesa uzima se krv pacijenta i obrađuje se pod posebnim uslovima. Obrađen serum obogaćen blokatorima upale vraća se u obliku injekcija u bolni predio pacijenta.
Koristi se od 1997 godine.
Liječenje magnetnom rezonansom
msbt MBST® - Nuclear Magnetic Resonance Therapy: Terapijska magnena rezonansa
Metoda kojom se na neinvazivan način sa signalima elektromagnetnog polja stimuliše ćelijski mehanizam i pomaže rekonstukciji hrskavice.
Veće uspjehe postiže kod liječenja artroza i osteoporoza. Zasnovana je na primjeni naše vlastite elektromagnetne energije koja nastaje aktivacijom jezgara vodonikovih atoma.
Novi vijek - novi lijekovi - stari problemi
Nažalost, novi lijekovi i terapije imaju jednu zajedničku osobinu, skupi su i nedostupni većini oboljelih.
Podnožje-Footer-veze-