Navigator2

Novi vijek, novi lijekovi

Novi vijek - Nova era u liječenju
U konvencionalnoj medicini sve do pred kraj XX vijeka osnov liječenja najčešćih reumatskih bolesti su antireumatici, koji mijenjaju ili usporavaju tok bolesti, ali je ne liječe.
XXI vijek donosi i neke nove metode, prije svega biološke lijekove, MBST i Orthokin terapiju, koje se kombinuju sa konvencionalnim metodama dajući bolje rezultate i novu nadu oboljelim nudeći ne samo olakšanje već i djelimično ili potpuno izlječenje.
Kao i u drugim oblastima medicine i na rematska oboljenja se primjenjuju nanotehnologije, mada još uvijek nisu u širokoj upotrebi.

Biološki lijekovi
Metode liječenja biološkim supstancama i proizvodima. FDA definicija biotehnološkog proizvoda: Bilo koji virus, terapijski serum, toksin, antitoksin, ili analogni proizvod koji se može primjeniti u prevenciji, tretmanu, ili liječenju bolesti, ili povreda kod ljudi.
Novi standard liječenja za one bolesnike s upalnim reumatskim bolestima koji ne reagiuju na konvencionalne lijekove. Najčešće se primjenjuju lijekovi koji blokiraju citokin TNF-alfa (mala molekula koja je važna u započinjanju i podržavanju upale) i nazivaju se anti-TNF α lijekovima.
U primjeni od 1998.

Ortokin autologne metode
Autologna terapija osteoartritisa je dostupna u SAD-u i nekoliko evropskih zemalja.
Ortokin (Orthokin, Orthokine) je zaštićena marka autolognog kondicioniranog seruma, koji se koristi za liječenje osteoartritisa.
Na početku procesa uzima se krv pacijenta i obrađuje se pod posebnim uslovima. Obrađen serum obogaćen blokatorima upale vraća se u obliku injekcija u bolni predio pacijenta.
Koristi se od 1997 godine.
Bio drug

Liječenje magnetnom rezonansom
MBST® - Nuclear Magnetic Resonance Therapy: Terapijska magnena rezonansa
Metoda kojom se na neinvazivan način sa signalima elektromagnetnog polja stimuliše ćelijski mehanizam i pomaže rekonstukciji hrskavice.
Veće uspjehe postiže kod liječenja artroza i osteoporoza. Zasnovana je na primjeni naše vlastite elektromagnetne energije koja nastaje aktivacijom jezgara vodonikovih atoma.
msbt

Nano medicina
nanoLogoAR U posljednjih petnaest godina došlo je do razvoja posebne grane medicine, sve poznatije kao nanomedicina, koja se primjenjuje i na reumatskih oboljenja.
Dobijajući ideju iz prirode, naučnici su dizajnirali nanočestice koje mogu da izbjegnu da ih imuni sistem uništi simulirajući osobine elementarnih sastojaka organizma kao da su dio tjela.
Termin „nano“ opisuje česticu manju od 100 nanometara (jedan nanometar je milijarditi dio metra). Čestice ove veličine imaju drugačija fizička svojstva od velikih.
Najjednostavnije nano-medicinske čestice su sfernog oblika koje sadrže malu količinu lijeka.
nano
Special za oboljele od psorijatičnog artritisa
PsAnew
Novi vijek - novi lijekovi - stari problemi

Nažalost, novi lijekovi i terapije imaju jednu zajedničku osobinu, skupi su i nedostupni većini oboljelih.
Podnožje-Footer-veze-