Header dijagnostika
Navigator DV2

Rehabilitacija

Principi rehabilitacije reumatičara

Opšti principi fizikalne rehabilitacije
Rehabilitacija započinje postavljanjem dijagnoze. Poslije uspješne dijagnoze nepohodno je kontinuirano produžiti sa timskim radom.
Postoje dva osnovna principa za uspješnu rehabilitaciju
1. KONTINUIRANOST
2. TIMSKI RAD
Princip timskog rada podrazumjeva da je za uspjeh neophodan kompletan tim koji se satoji od od stručnjaka iz različitih oblasti medicine.
Ciljevi rehabilitacije
Ciljevi i planiranje rehabilitacije trebaju biti kratkoročni i dugoročni.
Poželjno je da se bolesnik upozna sa očekivanim rezultatima. U sklopu psihosocijane edukacije, kod trajnih bolesti treba imati individualan pristup da se bolesnik ne obeshrabi u nastojanju da poboljša stanje.
Kratkoročni ciljevi trebaju biti mjerljivi i poželjno je da bolesnik može sam da prati očekivane pomake nabolje kao rezultat rehabilitacije. Ovo doprinosi optimizmu i stvaranju boljeg psihofizičkog stanja..
Najgora je kletva: Da bog da imao pa nemao.
Rehabilitacijom pokušavamo povratiti neke od sposobnosti koje smo izgubili.
Potencijal rehabilitacije odražava ukupan zbir sposobnosti svih sistema tijela procijenjenu u odnosu na sumu nesposobnosti.
Stručni tim
Osnovnu tima određuje šef tima – liječnik, pod čijim stalnim nadzorom su svi ostali članovi tima i bolesnik.
U zavisnosti od dijagnoze ostali članovi tima su
- medicinske sestre
- fizioterapeut
- ortopedski tehničari
- logopedi
- psiholozi, pedagozi, socijalni radnici...

Klasifikacija rehabilitacije
Rehabilitaciju možemo podjeliti na:
-primarnu – neposredno nakon nastanka bolesti, obično se provodi u bolnici. Bolesnik je u fazi dijagnostičke obrade i definisanja stanja i mogućnosti
-sekundarnu – relativno dosta kasnije nakon nastanka bolesti, par mjeseci; gdje se bolesnik se šalje u specijalizovane ustanove. Vrši se maksimalna korekcija zatečenog stanja pod nadzorom stručnog osoblja. Bolesnik se osposobljabva za samostalnu korektivnu djelatnost.
-tercijarna – rehabilitacija koja održava postignuto stanje, uglavnom se odvija kao kućna a bolesnik povremeno ide u specijalizovane ustanove. Bolesnik nastavlja normalan život pridržavajući se određenih pravila i svakodnevnih vježbi. Habilitacija je stjecanje sposobnosti koje pacijent nikada nije imao, npr. kod djece.
Terapeutske i rehabilitacijske djelatnosti:
fizikalna terapija
terapeutske vježbe
korištenje pomagala (štapa, štake, hodalice...)
okupacijska i radna terapija kao psihosocijalna pouka na život sa bolešću
jump top
Podnožje-Footer-veze-