Header dijagnostika
Navigator DV2

Rehabilitacija

Kućna terapija

Cilj kućne fizikalne terapije je cjelodnevno poticanje, koje se provodi kroz što samostalnije i normalnije aktivnosti u svim situacijama dnevnog života.
Omogućuje kontinuitet rehabilitacije i rasterećenja bolnica.
Oblici kućne fizikalne terapije
U sadašnje vrijeme je malim, kućanskim portabl aparatima je moguća aplikacija gotovo svih vrsta elektroterapije, ultrazvuka i lasera. Glavne prednosti su kontinuitet rehabilitacijskog postupka i ekonomska opravdanost. Glavni nedostatak je nedostatak kontrole specijalista (fizijatra).
Ovakav tretman, u velikoj mjeri, uključuje porodicu bolesnika u izvršavanju ciljeva tretmana kroz psihološku podršku, motiviranost, resocijalizaciju i direktno utječe na samu kvalitetu života.
Oblici fizikalne terapije primjenjivi u kući: kinezioterapija (aktivne i pasivne vježbe), termoterapija, hidroterapija, masaža, TENS.
U posljednje vrijeme se primjenjuje i mogućnost kućne njege u formi posjete fizijatra, koji vrši stručni nadzor nad bolesnikom. Izabrani doktor periodično tokom kućnih posjeta kontroliše način provođenja fizikalne terapije.
jump top
Podnožje-Footer-veze-