Header dijagnostika
Navigator DV2

Rehabilitacija

Profesionalna rehabilitacija

Kod težih reumatskih oboljenja dolazi i do gubitka dijela radnih sposobnosti. Tada se na kraju postupka rehabilitacije po potrebi se provodi i profesionalna rehabilitacija.
Profesionalna rehabilitacija je skup aktivnosti (praktično stjecanje i primjena znanja, vještina i navika) radi osposobljavanja invalida za rad uz očuvanje njegove preostale radne i opšte sposobnosti. Profesionalnom rehabilitacijom smatra se i prilagođavanje invalida rada za rad na poslu na koji će biti premješten, odnosno upućen nakon završene profesionalne rehabilitacije radi postizanja normalnoga radnog učinka uz normalan napor.
Metode i procedure profesionalne terapije:
- razgovor
- psihološki testovi
- testovi interesa
- testovi vještine, hobija i nadarenosti
- testovi sposobnosti i inteligencije
- odjel za "terapiju radom" kao predjedinica prije procesa profesionalne rehabilitacije.
Nakon svih testiranja slijedi proces profesionalne edukacije i traženja radnog mjesta.
Da biste ostvarili svoje pravo na profesionalnu rehabilitaciju, teoretski možete i trebate da se obratite svom savjetniku za zapošljavanje u Zavodu za zapošljavanje. Praktično potražite pomoć od porodičnog ljekara, on će Vas vjerovatno uputiti specijalisti u Zavodu za medicinu rada.
jump top
Podnožje-Footer-veze-